Podání vyjádření s ohledem na výnos ÚS

Vzor podání vyjádření pro účastníky přestupkového či správního řízení s ohledem na nové okolnosti, které nastaly nálezem Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011

Vyjádření účastníků řízení k novým okolnostem řízení, které nastaly nálezem Ústavního soudu č. III. ÚS 449/06 ze dne 3. 2. 2011, který byl vyhlášen dne 9. 2. 2011
 
                                                                                                   I.
Jakožto účastníci řízení o přestupku (řízení o odvolání, řízení o správní žalobě apod.) čj. …................., které je proti nám vedeno Krajskou hygienickou stanicí …............... kraje (Ministerstvem zdravotnictví, Městským soudem v Praze apod.) navrhujeme, aby výsledek řízení sp. zn. III. ÚS 449/06, které bylo vedeno u Ústavního soudu ČR a jehož výsledek dopadá na naše vlastní řízení, byl na náš případ aplikován takto:


1) Ústavní soud ve svém nálezu č. III. ÚS 449/06 (dále jen „nález ÚS“) nijak nezpochybnil rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 Ads 42/2010 – 92, v němž NSS konstatoval nemožnost sankcionovat porušení povinnosti podrobit se pravidelnému očkování podle platného práva (zjednodušeně řečeno proto, že konkrétní očkovací povinnost je stanovena pouze vyhláškou nikoli zákonem). Navrhujeme proto, aby správní orgán (soud) postupoval v souladu s rozhodnutími Městského soudu v Praze, ve kterých MSP již v mezičase mezi zmíněným rozsudkem NSS a nálezem ÚS rozsudek NSS aplikoval tím způsobem, že napadená rozhodnutí správních orgánů o spáchání přestupku a udělené sankci rušil a vracel zpět k novému projednání (např. řízení vedené pod čj. 4 Ca 10/2009).

2) Za nejpodstatnější část nálezu Ústavního soudu č. III. ÚS 449/06 považujeme ustanovení obsažené v bodu IV/d, konkrétně:

„Orgán veřejné moci, který rozhoduje o vynucení nebo sankcionování zákonné povinnosti podrobit se očkování, musí proto vzít v potaz výjimečné stěžovatelem tvrzené důvody toho, proč se odmítl podrobit očkování. V případě, že tu jsou takové okolnosti, které zásadním způsobem volají pro zachování autonomie dané osoby, to ovšem při současném zachování opačně působícího veřejného zájmu (viz kupř. důsledky „proočkovanosti“ dle výkladu shora), a tedy pro výjimečné nesankcionování povinnosti podrobit se očkování, nesmí orgán veřejné moci zmíněnou povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat. Současný zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, umožňuje vzít tyto ústavně relevantní úvahy v úvahu při rozhodování o individuálním přestupku. Ustanovení § 2 odst. 1 citovaného zákona umožňuje vzít v potaz ústavněprávní relevanci jednání osoby, která se odmítla podrobit očkování, např. v materiálním znaku přestupku (podle citovaného ustanovení je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně).“

Orgán veřejné moci, a v řízení o správní žalobě pak správní soud, vezme při svém rozhodování v úvahu všechny relevantní okolnosti případu, zejména naléhavost danou osobou tvrzených důvodů, jejich ústavní relevanci, jakož i nebezpečí pro společnost, které může jednání dané osoby vyvolat. Významným aspektem bude také konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby.“


Jsme toho názoru, že své důvody pro neprovedení očkování své dcery/syna jsme sdělili včas, již v počátku řízení, uplatňovali jsme je konzistentně, přesvědčivě a neúčelově a jedná se o důvody, které zásadním způsobem volají pro zachování autonomie naší osoby její a osoby dítěte. Navrhujeme proto, aby byla věc (bez ohledu na předchozí bod) vrácena správnímu orgánu zpět k novému projednání, ve kterém správní orgán bude postupovat v souladu s citovaným nálezem ÚS.

Pro připomenutí důvodů, které nás vedly k odložení očkování našeho syna/ dcery na neurčitou dobu uvádíme následující:
-    např. obavy před nežádoucími účinky na takto mladý organismus dítěte s ještě nedostatečně vyvinutou imunitou (dle tzv. „principu  předběžné opatrnosti“ - jestliže v poznávání imunitních procesů jsou vědci, jak přiznávají, teprve na počátku, je riziko, že později s rozvojem diagnostických metod bude očkování označeno jako původce řady chorob, které je nyní pouze tušené).
-    např. nedostatečná informovanost nás rodičů ze strany lékaře a dalších složek systému o složení vakcíny a jejich nežádoucích účincích (např. pozdní poskytnutí informací z příbalového letáku očkovacího přípravku apod.).
-    např. podezření na překročení limitů pro obsah toxického prvku hliníku (Al), jehož množství v 1 dávce očkovací látky Infanrix Hexa, kterou mělo být dle vyhlášky naše dítě naočkováno, zhruba 20-ti násobně převyšuje množství běžně přijímané v potravě kojence. Konkrétně se jedná o 820 mikrogramů Al ve vakcíně (údaj vychází z příbalového letáku) – oproti 40 mikrogramům Al přijatého kojencem v 1 litru mateřského mléka (údaj uvádí sám SUKL).
-    např. pochybnosti o transparentnosti a průkaznosti schvalování očkovacích látek obecně.
-    např. argument s porušením práva na svobodný a informovaný souhlas s lékařským zákrokem, které nám rodičům přiznává ratifikovaná mezinárodní „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“, přičemž tato stanoví pro omezení tohoto práva podmínky, které česká právní úprava dle našeho názoru nedodržela. To, že je nedodržela po formální stránce (úprava pouze podzákonným předpisem) již potvrdil výše zmíněným rozsudkem NSS. Námitka, že nebyly podmínky Úmluvy dodrženy ani po obsahové a věcné stránce (tedy do vyhlášky byly zařazeny i ty nemoci – očkování, u kterých nebyla náležitě doložena nezbytnost opatření), nebyla dosud českými soudy vyloučena, neboť se jí nezabýval ani NSS, ani ve svém nálezu ÚS (návrh na zrušení ust. § 7 odst. 2 tehdy platné vyhlášky č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem), soud odmítl, neboť byl podán neoprávněnou osobou. Tato námitka tak stále čeká na své posouzení u nějakého pozdějšího sporu, kdy již návrh bude podán oprávněnou osobou.
 
                                                                                                          II.
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme aplikovat jak rozsudek NSS, tak nález ÚS tak, že napadená rozhodnutí Krajské hygienické stanice …................ kraje č. ….................... ze dne …............ a rozhodnutí  Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. …................... ze dne …........................ se ruší a věc se vrací k novému projednání, přičemž pro nové projednání bude stanoven závazný postup ve smyslu nemožnosti uložit opětovně sankci za přestupek.


podpisy rodičů, případně jejich zmocněnců


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.