Žádost o uznání výjimky svědomí k přijetí dítěte do předškolního vzdělávání

Vážená paní ředitelko,


žádáme tímto o uznání zákonné výjimky pro přijetí naší/našeho dcery/syna ………… nar. xx. xx. xxxx bydlištěm ………………… k předškolnímu vzdělávání, přestože k danému okamžiku není očkován/a řádně a v plném souladu s požadavky podzákonných právních předpisů České republiky.


Jako zákonní zástupci naší dcery/syna žádáme o uznání výjimky (výhrady) svědomí projevené vůči rozsahu a obsahu povinného očkování stanoveném v podzákonném prováděcím právním předpise jako podmínky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.


Předesíláme, že výjimka svědomí byla Ústavním soudem ČR dovozena z ústavního práva nálezu č. I. ÚS 1253/14. ÚS požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očkování dané osoby, tedy aby očkovací povinnost nebyla vůči ní sankcionována, případně jinak vynucována. Explicitně to plyne z příslušných pasáží jeho nálezu sp. Zn. III. ÚS 449/06 (část IV. ab initio, část IV./d tamtéž), kde se kogentním akcentem uvádí, že orgán veřejné moci rozhodující o očkovací povinnosti musí vzít v potaz výjimečné stěžovatelem tvrzené důvody toho, proč se odmítl podrobit očkování, a v případě existence okolností, zásadně hovořících pro zachování autonomie dané osoby, orgán veřejné moci pak i při vnímání konkrétně působícího veřejného zájmu „nesmí… povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat“.


http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-k-otazce-odmitnuti-povinneho-ockovani-z-duvodu-svetske-vyhrady-svedomi/
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/I._US_1253_14_an.pdf


Krajský soud v Hradci Králové názor Ústavního soudu vztáhl i na přijímání dětí do mateřských škol (rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. Zn. 52A 45/2011) a dovodil, že formou sankce může mít podobu i nepřijetí dítěte do mateřské školy a že ředitelé škol a správní orgány jsou povinny se při rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí.


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu dovodil s ohledem na výše citovaný nález ÚS sp. zn. III. ÚS 449/06 ze dne 3. 2. 2011 a rozsudku Krajského soudu v HK, sp. zn. 52A 45/2011-20 ze dne 18. 1. 2012, že se vzrůstajícím věkem dítěte roste potřeba předškolního vzdělávání a rozhodl o přijetí dítěte, které nesplňovalo podmínku řádného očkování. K podobnému závěru dospívá i novela školského zákona (sněmovní tisk 611), která rozšiřuje povinné vzdělávání i o poslední rok předškolní docházky. Je tedy zřejmé, že předškolní vzdělávání v posledním ročníku MŠ je postaveno nad povinnost řádného očkování jako podmínky pro vstup do MŠ. S přijetím do MŠ počítá i § 50 („ Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině…, nebo mateřská škola… a zařízení, do nichž je docházka povinná…“) a z důvodové zprávy na str. 113 (bod 139) novelizovaného zákona o ochraně veřejného zdraví ze dne 14. 10. 2015 zveřejněného ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2015 Sb. plyne, že tento požadavek bude platit i pro předškolní rok v MŠ, cit. „…a zařízení, do nichž je docházka povinná, což může být např. poslední třída mateřské školy.“


Veřejná ochránkyně práv uvedla, že smyslem mateřských škol není jen hlídání dětí a péče o ně, nýbrž i jejich vzdělávání (ÚS sp. Zn. P1. ÚS 16/14) a že jde o součást práva na vzdělání, když o vzdělávání v mateřských školách hovoří i školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), podle kterého je vzdělávání založeno, mimo jiné, na zásadě rovného přístupu bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení. Z přístupu ke vzdělání a jeho poskytování by tak nemělo být vyloučeno ani dítě, které pro svůj zdravotní stav nemůže být podrobeno pravidelnému očkování a podporuje doporučení Rady vlády pro lidská práva o vymezení a zohlednění psychologických a sociálních kontraindikací a rozšíření individualizace a větší flexibilitu při udělování výjimek z povinného očkování.


Uvádíme tyto ústavně relevantní důvody a důvody vyplývající z dalších nadnárodních smluv a požadujeme, aby vyjmenované důvody, které cítíme a vnímáme jako vysoce naléhavé, byly posouzeny každý zvlášť s ohledem na právo naší dcery na spravedlivý proces. Zároveň se domníváme, že ve své komplexnosti jsou naprosto ojedinělé a vztahují se výlučně k naší rodině. Uvedené důvody formovaly dlouhodobě, intenzivně a trvale naše přesvědčení a svědomí.


Prozatím žádáme udělení výjimky k přijetí dítěte do předškolního vzdělávání z důvodu našeho přesvědčení a svědomí, které nám nedovoluje naočkovat vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím ani hexavalentní vakcínou proti tetanu, černému kašli, záškrtu, hepatitidě B, dětskou obrnou a onemocněním způsobené haemofilus influenzae typu B. Jsme si vědomi závažnosti těchto onemocnění, ale jsme si též vědomi všech nežádoucích účinků očkovacích látek.


Odůvodnění:
1)  Naše svědomí nám nedovolí dát souhlas k aplikaci očkovací látky do jejího těla a narušit tak její tělesnou integritu. Podle směrnice CPMP/SWP/465/95[3] jsou vakcíny osvobozeny od testování na genotoxicitu, karcinogenitu, farmakokinetiku a není u nich zjišťován vliv na plodnost. Vzhledem k tomu, že vakcinace je preventivním zásahem, nikoli akutním, který by měl být proveden i s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, a  předpokládá se jeho dlouhodobý účinek, považujeme preklinické výše uvedené testy za vysoce důležité a naléhavé pro náš souhlas.


2) Jako zákonní zástupci mající na zřeteli nejlepší zájem naší dcery využíváme též práva plynoucího z Úmluvy o právech dítěte zapovídající všechny formy diskriminace nebo trestání, které vyplývají z postavení, činností, vyjádřených názorů nebo přesvědčení jeho rodičů, zákonných zástupců nebo členů rodiny
http://www.ferovanemocnice.cz/data/Umluva%20o%20biomedicine.pdf

3) Jako zákonní zástupci vnímáme zákaz vstupu naší dcery do MŠ jako porušení jejího základního a zákonem neomezitelného práva na lidskou důstojnost.
Čl. I. Listiny „Lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti i v právech.“ Nesplnění podmínky řádného očkování v plném rozsahu dle očkovacího kalendáře pro pravidelná očkování představuje pro naši dceru sociální vyloučení, její exkluzi z dětského kolektivu. Dítě jejího věku má přirozenou potřebu kontaktu se svými vrstevníky, po společnosti svých vrstevníků touží a vnímá ji velmi pozitivně. V dítěti narůstá vědomí vlastních kompetencí, vlastní hodnoty, vlastní důstojnosti tvořené skrz přijímání druhými dětmi, ale i dospělými. Jsme přesvědčeni o tom, že segregace řádně neočkovaného dítěte neslouží k zamezení sociálního vyloučení, ale naopak k jeho prohloubení a spatřujeme v něm formu výkonu trestu a ostrakizace, který jednoznačně způsobuje ponížení dotýkající se dítěte i celé jeho rodiny skrz podmínku řádné vakcinace. Dítě se rodí nevakcinované. Vakcinace je teprve jakýsi získaný atribut způsobený zásahem člověka, a proto je potřeba na naši dceru i tak pohlížet.

4) Naše svědomí a přesvědčení nám nedovolí přistoupit k vakcinaci státem stanovenými vakcínami i proto, že doposud neexistuje právní úprava, jež by stanovila odpovědnost státu za případnou újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním .

5) Naše svědomí a přesvědčení nám nedovoluje svolit k vakcinaci i z náboženských důvodů. Jsme křesťany a bible nám zakazuje potrat. Vakcína Priorix a její některé součásti jsou kultivované na potracených plodech.  Další patogeny jsou kultivované na zvířatech, které dle starého i nového zákona nemůžeme pozřít.  

6) Teta naší dcery trpí  poruchou štítné žlázy, která byla spuštěna vakcinací. Bohužel do konce života je nucena brát léky.

7) Matka dcery/syna………………. jako dítě nesla každé očkování velmi špatně. Vždy velké reakce, zástavy dechu, mdloby a my máme oprávněné obavy, jak by na očkování reagoval imunitní systém naší dcery. Podle neurologů je potřeba brát v úvahu genetickou zátěž rodiny.

Při jakýchkoliv nejasnostech či pochybnostech správního orgánu a při potřebě více objasnit či ozřejmit některé skutečnosti a tvrzení jsme samozřejmě připraveni takové informace podat a doplnit.


Podpis zákonných zástupců dítěte:


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.