Stanovy

Stanovy spolku
Rozalio - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.

 

1. Název spolku
Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.
Zkrácený název: Rozalio

2. Sídlo spolku
Voskovcova 986/12, Praha 5, PSČ 152 00

3. Působnost spolku
Spolek působí na celém území České republiky.

4. Účel spolku
Účelem spolku Rozalio je podpora zodpovědného a informovaného rozhodování rodičů o zdravém vývoji svých dětí, šíření informací o problematice očkování a vytváření prostoru pro otevřenou diskuzi o tomto tématu.

5. Cíle, hodnoty, principy a činnost spolku
5.1 Cíle Rozalia
● podporovat zodpovědné a informované rozhodování rodičů v péči o zdravý vývoj dětí;
● shromažďovat a šířit informace o problematice očkování;
● vytvářet prostor pro otevřenou diskusi o této problematice;
● aktivně se jako zástupci veřejnosti podílet na změně právních předpisů s cílem zajistit možnost rodičů (zákonných zástupců) zodpovědně, informovaně a svobodně se rozhodnout v problematice očkování svých dětí.

5.2 Hodnoty Rozalia
Hodnoty spolku jsou důležité při naplňování jeho cílů. Orgány spolku jsou povinny brát spolkové hodnoty v úvahu při každém svém rozhodování tak, aby se jejich činnost nedostala s hodnotami spolku do rozporu.

Respekt a ohleduplnost
Rodiče a další zájemce o informace týkající se vakcinace a systému očkování respektujeme, nevytváříme strach, nekritizujeme, nehodnotíme, ale snažíme se pochopit jejich situaci a názory.

Podpora
Poskytujeme široké spektrum informací a podporujeme samostatné rozhodování rodičů v péči o zdraví jejich dětí. Klientům věnujeme dostatečný čas a nasloucháme jim.

Důvěryhodnost
Všechna svá vyjádření se snažíme mít podložená, pomáháme zohledňovat důležitá kritéria, negativa i pozitiva. Jsme dlouhodobě konzistentní ve svých názorech a cílech. Jsme upřímní.

Loajalita
Hájíme a ctíme zájmy těch, kteří se na náš spolek obrátí se žádostí o pomoc, radu či podporu. Mohou se spolehnout, že jejich žádost přijmeme, pokusíme se jim vyjít vstříc a budeme diskrétní.

Umírněnost
Snažíme se spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami, a vytvořit tak komunikační most mezi rodiči a státními institucemi.

5.3 Základní principy spolku:

● zdraví
● bezpečnější očkování (s minimalizací rizik)
● ověřené a dostupné informace

5.2 Činnost Rozalia
Hlavní činnost směřuje k ochraně hodnot spolku a naplňování cílů stanovených v
předchozích bodech, a to především:
● spoluprací s odbornými i laickými organizacemi a institucemi;
● pořádáním vzdělávacích akcí, konferencí, školení, diskusí a seminářů, publikační činností;
● pomocí internetových stránek s informací o výše uvedené problematice;
● poskytováním a zprostředkováváním právního a odborného poradenství;
● ovlivňováním legislativy z pozice zástupců veřejnosti.

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek činnost vedlejší:
● tvorba pracovních skupin a spolupráce s dobrovolníky;
● doplňkový prodej zboží souvisejícího s tematikou očkování, např. knih, DVD, propagačních předmětů atp.

6. Členství
6.1
Rozalio sdružuje fyzické osoby, které souhlasí s cíli a činností spolku.

6.2
Členem se může stát pouze osoba starší patnácti let.

6.3 Druhy členství
Členství v Rozaliu je trojího druhu – řádné, přidružené a čestné. S jednotlivými druhy se pojí konkrétní práva a povinnosti.

6.4 Vznik členství
Řádné členství ve spolku vzniká na základě písemně nebo online vyplněné přihlášky, zvolení tohoto druhu členství a zaplacení členského příspěvku.

Přidružené členství ve spolku vzniká na základě písemně nebo online vyplněné přihlášky a zvolení tohoto druhu členství. Může také vzniknout přesunutím z řádného členství, a to buď na vlastní žádost člena, nebo na základě nezaplacení členského příspěvku podle bodu 6.5.1 těchto stanov.

Čestné členství ve spolku je udělováno výborem. Osobu vhodnou pro čestné členství může navrhnout kdokoliv. Osoba nominovaná na čestné členství musí s touto nominací souhlasit.

 

6.5 Podmínky členství, práva a povinnosti

6.5.1 Řádný člen Rozalia

Práva:
● aktivně se podílet na činnosti spolku;
● hlasovat, volit a být volen do orgánů spolku;
● podávat podněty a návrhy na zasedání valné hromady.

Povinnosti:
● dodržovat stanovy spolku;
● řádně a včas platit členské příspěvky;
● svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku.

V případě nezaplacení členského příspěvku za daný kalendářní rok bude člen spolku na tuto skutečnost upozorněn e-mailem do konce měsíce ledna roku následujícího po roce, ve kterém příspěvek nezaplatil. Neuhradí-li příspěvek za dotčený rok do 1. března roku následujícího po roce, ve kterém příspěvek neuhradil, bude mu členství změněno na přidružené. Bude-li chtít řádné členství obnovit, bude mu účtován poplatek ve výši jednoho ročního příspěvku a k tomu příspěvek na následující kalendářní rok. V případě zaslání financí nad limit stanoveného členského příspěvku se částka navíc považuje za dar, nikoli za předplacení příspěvků na další roky, pokud na toto člen výslovně neupozorní výbor předem nebo nejpozději do dvou týdnů od uhrazení.

6.5.2 Příznivec (přidružený člen)

Práva:
● být informován o činnosti spolku;
● vykonávat dobrovolnickou činnost v rámci spolku;
● účastnit se a vyjadřovat se na zasedání valné hromady.

 

Povinnosti:
● dodržovat stanovy spolku.

6.5.3 Čestný člen

Práva:
● být informován o činnosti spolku;
● vykonávat dobrovolnickou činnost v rámci spolku;
● podávat podněty a návrhy na zasedání valné hromady;
● účastnit se zasedání valných hromad a přispívat svým názorem.

Povinnosti:
● dodržovat stanovy spolku.

6.6
Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem spolku.

6.7
Úpravy v seznamu členů se provedou na základě žádosti podané písemně dopisem či e-mailem členem spolku, adresované výboru spolku, pokud stanovy neurčí jinak. Seznam členů spolku vede osoba pověřená výborem spolku. Seznam členů spolku nebude veřejně přístupný.

6.8 Členství ve spolku zaniká:
● vystoupením člena písemným či e-mailovým oznámením;
● úmrtím člena;
● na návrh výboru a následně rozhodnutím valné hromady;
● zánikem spolku.

7. Orgány spolku
Orgány spolku Rozalio jsou:
● valná hromada, která ze svých řad volí pětičlenný výbor spolku;
● výbor spolku;
● předseda a místopředsedové, kteří jsou zároveň členy výboru.

8. Valná hromada
8.1
Valná hromada je nejvyšším orgánem Rozalia.

8.2
Valnou hromadu tvoří řádní členové Rozalia.

8.3
Zasedání valné hromady svolává výbor spolku v případě potřeby, nejméně však jednou za rok. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Rozalia. O konání zasedání valné hromady a jejím programu musejí být členové Rozalia vyrozuměni minimálně s dvoutýdenním předstihem. Zasedání valné hromady je neveřejné, ale může být přítomen host zasedání.

 

8.4
Valná hromada:
● rozhoduje o změnách stanov Rozalia;
● rozhoduje o sloučení či zániku Rozalia;
● rozhoduje o návrzích a podnětech podaných členy Rozalia;
● schvaluje úkoly Rozalia pro příští období;
● stanovuje výši členského příspěvku;
● volí členy výboru spolku, volba je tajná.

8.5
Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

8.6
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

8.7
Řádný člen může na zasedání valné hromady vyslat svého zástupce, kterému poskytne plnou moc. Tato plná moc musí být předložena před zasedáním.

 

9. Výbor spolku
9.1
Výbor spolku je kolektivním výkonným orgánem Rozalia, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

9.2
Výbor spolku má pět členů volených valnou hromadou.

9.3
Členové výboru jsou voleni na funkční období dvou let, přičemž toto období začíná dnem zvolení.

9.4
Výbor spolku:
● řídí činnost Rozalia v období mezi zasedáními valné hromady;
● schvaluje rozpočet spolku a účetní závěrku;
● schvaluje výroční zprávu;
● navrhuje změny stanov;
● schvaluje a upravuje interní řídící dokumenty;
● předkládá valné hromadě zprávy o činnosti spolku a výsledky práce;
● stanovuje a schvaluje odměňování členů výboru či dalších osob pověřených prací pro spolek.

9.5
Zasedání výboru spolku svolává předseda spolku nebo jeho zástupce.

9.6
Výbor spolku se schází nejméně dvakrát ročně a je zasedáníschopný, jsou-li přítomni alespoň jeho tři členové.

9.7
Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

9.8
V nutných případech může předseda výboru spolku, popřípadě jeho zástupce, zajistit vydání rozhodnutí rady per rollam, tj. na základě předchozího písemného souhlasu potřebné většiny členů výboru.

10. Předseda a místopředsedové
10.1
Výbor sám volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

10.2
Předseda je oficiálním reprezentantem Rozalia, zastupuje spolek při významných událostech, svolává zasedání výboru, zpravidla předsedá zasedání výboru a valné hromady.

10.3
Funkční období předsedy a místopředsedů je dva roky a začíná dnem zvolení.

10.4
Místopředsedové pomáhají předsedovi a zastupují ho v době jeho nepřítomnosti.

11. Zastupování
11.1
Statutárními orgány spolku, oprávněnými jej zastupovat navenek, činit právní úkony a podepisovat jeho jménem, jsou předseda a místopředsedové spolku.

11.2
Jménem spolku může jednat každý ze statutárních zástupců uvedených ve čl. 11.1 samostatně.

11.3
Vydávat jménem spolku oficiální stanoviska mohou pouze členové výboru, popřípadě jimi pověřené osoby.

11.4
Zastupovat spolek může i osoba pověřená výborem spolku.

12. Zásady hospodaření
12.1
Zdroje majetku spolku jsou zejména příspěvky od členů, dary, granty, sbírky a výtěžek z neziskové činnosti spolku.

12.2
Za hospodaření Rozalia odpovídá výbor spolku, který na zasedání valné hromady předkládá zprávu o hospodaření za každý rok.

12.3
Členové neručí za dluhy spolku.

13. Zánik spolku
13.1
V případě dobrovolného rozpuštění spolku nebude majetek po zaplacení všech dluhů rozdělen mezi členy spolku, ale darován nebo převeden jinému spolku, ústavu, nadačnímu fondu nebo nadaci, zabývajícím se obdobnou problematikou. Valná hromada vybere a schválí výběr tohoto subjektu na základě návrhů členů Rozalia.

13.2
Dobrovolné rozpuštění spolku musí být schváleno nadpoloviční většinou členů přítomných na valné hromadě, svolané k tomuto účelu písemným pozváním všech členů, rozeslaným nejméně měsíc předem. Převod majetku jinému spolku, ústavu, nadačnímu fondu nebo nadaci musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.

13.3
K likvidaci spolku a následnému majetkovému vyrovnání bude na zasedání valné hromady ustavena likvidační komise; návrh na její složení podá na zasedání valné hromady výbor spolku.


Stanovy jsou platné od 1. září 2018.

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.

 

 

Darujme

 <div data-darujme-widget-token="w7wowgk44p91jsle">&nbsp;</div>
<script type="text/javascript">
    +function(w, d, s, u, a, b) {
        w['DarujmeObject'] = u;
        w[u] = w[u] || function () { (w[u].q = w[u].q || []).push(arguments) };
        a = d.createElement(s); b = d.getElementsByTagName(s)[0];
        a.async = 1; a.src = "https:\/\/www.darujme.cz\/assets\/scripts\/widget.js";
        b.parentNode.insertBefore(a, b);
    }(window, document, 'script', 'Darujme');
    Darujme(1, "w7wowgk44p91jsle", 'render', "https:\/\/www.darujme.cz\/widget?token=w7wowgk44p91jsle", "270px");
</script>