Na školu v přírodě budou moci i neočkované děti. Má to však háček

Zotavovací akcí je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let, který trvá déle než 5 dnů. Škola v přírodě (ŠVP) zajišťuje zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům plnícím povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání, jak definuje vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních.

ŠVP může na rozdíl od zotavovací akce trvat i dva dny jen pro 10 dětí – nemá počet účastníků a dobu trvání nijak upravenou. Obou akcí se však může účastnit pouze řádně očkované dítě, nebo dítě s trvalou kontraindikací k očkování, nebo dítě, které má doklad, že je vůči nákaze imunní. Dítě, které podmínku nesplňuje, může jet pouze na pobyt, kterého se účastní 29 a méně dětí, nebo v libovolném počtu dětí, avšak na dobu pěti dnů a méně, ale má to háček – nesmí to být škola v přírodě. Té se řádně neočkované dítě nemůže účastnit nikdy, i kdyby byla jednodenní. To se nyní, na žádost MŠMT, pokusilo Ministerstvo zdravotnictví „úsměvným“ způsobem upravit.

 Připomínka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k novele zákona o ochraně veřejného zdraví:
„V praxi se objevují problémy s tím, že není jednoznačně definováno, jaké akce se rozumí pod pojmem „škola v přírodě“. Navrhujeme tak jednoznačně upravit tento pojem, případně takové akce zahrnout pod již v zákoně definované instituty, tj. pod zotavovací akce podle § 8 nebo jiné akce podle § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví a použít tak kritéria v závislosti na velikosti skupiny a počtu dní, po které se akce koná.“

Rozalio se účastnilo porady k vypořádání připomínek k zákonu, na které se mimo jiné projednávala i tato připomínka. MZ k ní argumentovalo tak, že definice ŠVP je věcí MŠMT a upravuje ji § 10 vyhlášky č. 108/2005 Sb., ať si tedy udělá ve svých věcech samo pořádek. Vypadalo to, že se ŠVP v novelizaci řešit nebude. Po konečném vypořádání připomínek se však nakonec v novele definice školy v přírodě upřesnila a přiblížila definici zotavovací akce.

 

MZ navrhuje vložit do zák. č. 258/2000 Sb., tyto úpravy:

§ 8

Zotavovací akce

 

Školou v přírodě  se pro účely tohoto zákona rozumí  zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.

 

§ 9

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci

 

  1. Škola může na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů vyslat jen dítě, které ...

 

Úprava, kterou MZ navrhuje, však nezmiňuje počet dětí, z čehož lze vyvodit, že ŠVP má být každá akce organizovaná školou s libovolným počtem dětí, trvající 5 dní, kde probíhá výuka. Ministerstvo zdravotnictví se tímto krokem pravděpodobně snažilo blíže určit definici ŠVP, jak požadovalo MŠMT. Bohužel je to úprava marginální a nedostatečná. Nesjednotila definici ŠVP a zotavovací akce tak, aby byla pravidla nastavena jednotně.

Z hlediska podmínek pro účast dětí tak došlo k velmi malému posunu: pojede-li škola na pobyt do 5 dnů, nemusí vyžadovat řádné očkování. Na všechny delší akce nazvané „škola v přírodě“ by mohly jezdit jen řádně očkované děti, stejně jako je tomu nyní.

Ministerstvo zdravotnictví očividně nechtělo na podmínkách stran očkování nic měnit, jen se pokusilo vyhovět požadavkům MŠMT a upřesnit podmínky pro ŠVP. MZ přitom nikdy neodůvodnilo požadavek řádného očkování na společné organizované akce. Nemá-li nastavená podmínka odůvodnění, neměla by být vyžadována! Rozalio nadále požaduje zrušit podmínku očkování pro společné akce dětí (školy v přírodě, zotavovací akce – tábory, výpravy), které tak jako tak spolu tráví většinu roku ve školních lavicích, v družině, kroužcích či volném čase.

Materiály k zákonu – návrh novely, důvodovou zprávu, připomínky – najdete ZDE.
Naše návrhy změn si můžete přečíst ZDE.