Ministerstvo zdravotnictví mění systém očkování. Víte, kdy lékařům věří a kdy ne?

Na začátku roku probíhalo připomínkové řízení k novele zákona o ochraně veřejného zdraví, který mimo jiné stanovuje podmínky pro vstup do mateřských škol nebo pro účast na zotavovacích akcích a školách v přírodě. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) pozvalo ve středu 17. dubna zástupce připomínkových míst k poradě na vypořádání. Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio, se této porady zúčastnila také.

 

 

Hlášení odmítnutí očkování na hygienu

Ústecký kraj ve svých připomínkách navrhoval jít tvrdě proti osobám váhajícím s očkováním, a žádal, aby lékaři byli povinni hlásit hygienickým stanicím všechny osoby odmítající nebo odkládající očkování, tedy nejen děti, ale i dospělé (kteří se nepodrobí očkování proti tetanu).

MZ tuto připomínku zamítlo s odůvodněním, že by tímto krokem mohla být narušena důvěra mezi praktickým dětským lékařem a rodiči, a očekávaný cíl, tedy naočkování dítěte, by povinné hlášení a následná edukace pracovníkem KHS přesto nesplnilo. „Je potěšující, že Ministerstvo zdravotnictví vnímá další krok směrem k represi jako kontraproduktivní a uvědomuje si, jak je podstatné podporovat důvěru mezi lékaři a jejich klienty. Ta je očkovací povinností už tak silně narušena," vítá rozhodnutí MZ Martina Suchánková.

Nepřijetí této připomínky je bohužel jediným místem v novelizaci zákona, kde MZ nevidí zesílení represe jako nejlepší způsob řešení systému očkování v České republice. V dalších opatřeních chce naopak přitvrdit.

 

Děti bez trvalé kontraindikace nesmí do školek, na zotavovací akce ani školy v přírodě

Ministerstvo zemědělství navrhovalo úpravu termínu trvalá kontraindikace - v § 46 a 50 vypustit slovo „trvalá“, aby tak mohly do školky nebo na zotavovací akce i děti s dočasnou kontraindikací.

Ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo tento návrh s odvoláním na možné zneužívání a prolomení kolektivní imunity. Zcela opomnělo přihlédnout k nálezu Ústavního soudu 16/14, který dovodil, že na zdravotním potvrzení nemusí být přímo uvedeno „trvalá kontraindikace”. I Národní imunizační komise (NIKO), poradní orgán MZ, v zápise ze zasedání ze dne 28. 5. 2015 deklaruje možnost přijmout do školky dítě s přechodnou kontraindikací. Toto stanovisko MZ podle vlastního vyjádření ani nezná!

MZ na poradě k vypořádání argumentovalo § 11b vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, kde je uvedeno: „Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování… provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte..." Zástupci MZ vysvětlovali, že díky tomuto ustanovení je možné přijmout k předškolnímu vzdělávání, do školy v přírodě či na zotavovací akci i to dítě, které nemohlo být pro svůj zdravotní stav očkováno.

Podle Rozalia však MZ nereflektuje, že zákon o ochraně veřejného zdraví, tedy norma s vyšší právní silou než vyhláška, explicitně vymezuje sousloví „trvalá kontraindikace". Neuvede-li lékař do přihlášky výslovně trvalou kontraindikaci, nemá být dítě přijato. A praxe toto potvrzuje.
„Případů s trvalou kontraindikací je však minimum a tyto děti většinou nejsou ani schopné se předškolního vzdělávání účastnit. Mnohem více je dětí, které mají méně závažné, nicméně stále závažné zdravotní problémy trvající měsíce nebo i roky, pro které nesmějí být po určitou dobu očkované," vysvětluje Martina Suchánková a dodává, že děti jsou tak dost nemocné na očkování, ale málo nemocné pro vstup do školky. Pomohlo by, kdyby zákon umožnil přijetí do předškolního vzdělávání dětem i s dočasnou kontraindikací. „MZ stále hovoří o jakémsi zneužívání dočasné kontraindikace.Tu ale vždy potvrzuje lékař, je tedy na jeho odborném posouzení, jak stav dítěte vyhodnotí. Odůvodnění ministerstva se naprosto rozchází s praxí, o které zde panují zkreslené informace," říká Martina Suchánková.

 

Edit 23. 5. 2019: Aktualita k ŠVP - Na školu v přírodě budou moci i neočkované děti. Má to však háček

 

Trvalou kontraindikaci pro očkování smí vydat jen praktický lékař

MZ navrhuje úpravu, aby kontraindikaci vystavoval výhradně ten, kdo očkování provádí, tedy v případě dětí pediatr. UZS a KPZS ve svých připomínkách navrhly toto neomezovat, protože se tak na pediatry klade nepřiměřená odpovědnost, neboť posouzení o kontraindikaci většinou spadá do odbornosti imunologa, neurologa, specialisty na konkrétní poruchy. Důsledkem úpravy by mohlo být to, že by pediatři raději odmítali potvrzení o kontraindikaci vydávat.

Tyto připomínky MZ zamítlo. Podle ministerstva je pediatr lékařem vykonávajícím posudkovou činnost, a pokud potřebuje odborné vyšetření jiným lékařem, je oprávněn o ně požádat. Jak MZ dále uvádí, je tak nutno odmítnout praxi, která vede k tomu, že posudek o kontraindikaci vydá ambulantní dětský psycholog.
„Jde opět o zpřísnění, o omezení možností. V návrhu MZ jde pouze o potvrzování kontraindikace do školky nebo na zotavovací akci, rozhodně úprava není motivována starostí o pečlivé posuzování kontraindikací v zájmu dětí," podotýká Martina Suchánková a dodává: „Ministerstvo se zamítnutím připomínky pro zrušení trvalé kontraindikace, ale i svým návrhem vložit rozhodování o trvalé kontraindikaci pouze do rukou pediatrů dostává do rozporu. Na jednu stranu nevěří lékařům, že by dočasnou kontraindikaci stanovovali zodpovědně, na stranu druhou dává jedině jim moc rozhodovat o udělení trvalé kontraindikace a k tomu ještě připojuje argumentaci, že s dočasnou kontraindikací děti do školek mohou. Pokud se MZ domnívá, že by lékaři podváděli, proč jim do rukou vkládá více pravomocí? Komu to dává smysl, ať se přihlásí!"

 

Dítě bez řádného očkování nesmí do žádné školky ani dětské skupiny

UZS a KPZS rozporovalo i návrh MZ na rozšíření poskytovatelů předškolního vzdělávání, kteří budou povinni přijímat pouze děti řádně očkované. Tato povinnost by se podle ministerstva měla vztahovat na všechny subjekty (tedy i nezařazené do rejstříku škol a školských zařízení), které pečují o děti do věku, než zahájí povinnou předškolní docházku. Povinnost by se rozšířila i na neregistrované dětské skupiny, mateřská centra, lesní školky apod.

MZ svůj návrh odůvodnilo zcela nedostatečně. Nezvážilo předpokládané dopady, ani nevypořádalo namítané připomínky. Argumentovalo pouze ústavností navrhovaných opatření. Podle ministerstva není odpírání vzdělávání dětí předškolního věku protiústavní. Řádně neočkovaným dětem by tak zůstalo povoleno, vlastně přikázáno, vzdělávat se až od pátého roku věku.

Ústavnost opatření je podle Suchánkové ke zvážení. Nález je z doby před zavedením povinného předškolního roku, a je tak otázkou, zda by ÚS situaci posuzoval stejně i v době, kdy do jednoho zařízení mohou jen řádně očkované děti a kam zároveň mají povinnost chodit všechny děti bez ohledu na očkování. „Dalšími námitkami proti nařízení řádného očkování do všech předškolních zařízení byly ekonomické dopady jak na provozovatele zařízení, tak především na rodinu, slaďování rodinného a pracovního života. Často jde o případy, kdy vstupu do školky zabrání obtížné získání potvrzení o kontraindikaci, nebo jde o děti, které sice byly očkovány, ale podle jiného schématu. Nástrojem vhodným pro zvýšení proočkovanosti není represe, ale lepší komunikace odpovědných osob,“ říká Martina Suchánková. Podle ní povede navrhovaný postup předložený ministerstvem naopak k větší nedůvěře vůči očkování, ke snížení proočkovanosti a v tomto konkrétním případě pak také k přesunu od zákonně provozovaných zařízení poskytujících péči o dítě k zařízením neevidovaným, nacházejícím se v šedé zóně, popř. k preferování setrvání v domácnosti namísto ekonomické činnosti.

K vypořádání tohoto bodu nastala na poradě, které se Martina Suchánková účastnila, ostřejší diskuse. MZ překvapivě argumentovalo proočkovaností a ochranou dětí v zařízeních, popíralo represivní účel opatření. A to přesto, že náměstek R. Prymula i ministr zdravotnictví v minulosti označili omezení přístupu řádně neproočkovaných dětí do školek za nástroj k dosažení vysoké proočkovanosti. Povinný předškolní rok MZ označilo za nonsens MŠMT, který se bohužel nepodařilo zrušit, a tak alespoň budou ve školách ochráněny mladší děti a počet dětí nedoočkovaných bude v kolektivu menší, budou-li do školky vstupovat až na poslední rok.
Očkování proti žloutence B považuje MZ za opodstatněné očkování pro vstup do školky. Diskuse nevedla ke konstruktivnímu návrhu, UZS s vypořádáním nesouhlasila, další postup je nyní v jednání.

Tento bod je zatím poslední nevypořádanou připomínkou.

 

Za nevyloučení dítěte ze zařízení opakovaná pokuta

Třešničkou na dortu s heslem „tvrdým přístupem k dosažení poslušnosti" se staly připomínky Ministerstva vnitra (MV). To přispěchalo na pomoc Ministerstvu zdravotnictví s návrhem, jak upravit zákon, aby předškolní zařízení, která přijmou dítě bez řádného očkování nebo bez potvrzení o trvalé kontraindikací, mohla být pokutována opakovaně, pokud dítě neprodleně nevyloučí.

MZ tento návrh akceptovalo a znění podle návrhu upravilo.

 

„Zúčastnila jsem se porady k vypořádání připomínek. Bohužel sledujeme snahu Ministerstva zdravotnictví o zvýšení proočkovanosti a důvěry v očkování pouze omezujícími a sankčními prostředky. Dosud se v ČR ubíráme cestou represe, a přestože se z roku na rok stále více projevuje její malá efektivita, ministerstvo jiný způsob volit neumí. Co bude následovat v dalších letech, kdy už nebude jak přitvrdit, ale důvěra bude klesat? Pozitivní přístup, komunikace, kvalitní informace a možnosti výběru jsou podle nás tou funkční cestou a tento názor je podložen i zkušenostmi ze zahraničí, kde se tyto prostředky používají s dobrým efektem," uzavírá Suchánková.

 

Dokumenty k novelizaci zákona:

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - verze do připomínkového řízení zde: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNB88EYHHK

Vznesené připomínky ve vnějším řízení zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSB83K8S09&tab=remarks

O vznesených připomínkách týkajících se očkování jsme psali zde: http://www.rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1227-pritvrdit-nebo-naopak-vyjit-vstric-pripominky-k-novele-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi-jsou-na-obe-strany


Zákon je zatím v připomínkovém řízení, teprve bude probíhat jeho schvalování. Stále je možnost dosáhnout změn, přidejte se k nám jako dobrovolníci a zajděte za svým poslancem. Informace vám rádi poskytneme na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.