Dopis spolku ROZALIO pro Vědeckou radu 1. LF UK

Vědecké radě 1.LF UK zaslalo ROZALIO dopis s dotazy týkající se upřesnění stanoviska k očkování vydaném na zasedání 26. 1., na odpově'd dosud čekáme

 V Praze 16. 2. 2016

Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty

Kateřinská 32, Praha 2, 121 08

 

 Vážení členové Vědecké rady 1. LF UK,

v zápisu ze zasedání Vědecké rady 1. LF UK („VR“) ze dne 26. 1. 2016 se v usnesení X/9 objevila tato zajímavá informace: "Individualizace očkovacího plánu pak bude součástí zdravotní péče o děti s imunodeficitem či jinými závažnými zdravotnímu problémy a u dětí s rodinnou zátěží rizika autoimunitního onemocnění."

VR tímto dala najevo svůj vědecký názor na existenci obecné souvislosti mezi schématem (harmonogramem, plánem) očkování, autoimunitními chorobami, vrozenými predispozicemi jednotlivce a riziky očkování. Přestože mnohé vědecké práce již dříve takovou souvislost nalezly a jejich závěry také podporují její existenci, nedošlo dosud ke všeobecnému vědeckému přijetí těchto skutečností v žádné konkrétnější podobě.

Stanovisko VR poté naznačuje, že VR má na tuto problematiku svůj přesnější vědecký názor, ze kterého poté pramení výše citované velmi obecné vyjádření pro média a laickou veřejnost.

 Proto jsme chtěli požádat VR o upřesnění jejího odborného stanoviska. Podle našeho názoru je velice důležité přesněji informovat laickou i odbornou veřejnost o tom, jaká rodinná zátěž a vůči kterým autoimunitním onemocněním dostatečně odůvodňuje individualizaci očkovacího plánu a odchýlení se od standardních univerzálních schémat (harmonogramů, plánů). Je důležité sledovat a zohledňovat alergickou anamnézu pouze u sourozenců, rodičů nebo je to potřebné v ještě širších příbuzenských vztazích? Jaká alergická onemocnění poté mají být sledována v rodinné alergické anamnéze? Je důležitá a má rozhodovat o individualizaci očkovacího plánu intenzita alergického onemocnění u rodinného příslušníka, nebo se na faktor intenzity u jiné osoby nelze prediktivně zcela spolehnout a rozhodující bude především kvalita (výskyt) určitého alergického onemocnění u rodinných příslušníků? Pokud je důležitá rodinná anamnéza výskytu alergického onemocnění, jaký důraz a význam má poté být kladen na alergickou anamnézu u samotného dítěte, které má být ještě dále dle plánu očkováno? Budou pro obě tyto situace preventivní změny individuálního očkovacího schématu pro dítě stejné, nebo by se měly pro tyto dvě situace spíše lišit?

 Dle našeho názoru VR opomenula veřejnosti sdělit vysoce závažné a velmi důležité konkrétní informace, kterými disponuje. V opačném případě – bez jakýchkoliv podkladů - by VR nemohla vydat obecné doporučení k individualizaci očkovacího plánu u dětí s pozitivní rodinnou alergickou anamnézou. Přestože jsou odborná stanoviska VR pouze jejími vlastními názory, které nemají všeobecnou závaznost, VR je v této oblasti dostatečnou odbornou autoritou. Proto žádáme Vědeckou radu 1. LF UK, aby své vědecké stanovisko k této problematice v širším veřejném zájmu rozvedla a poskytla nám všem přesnější a konkrétnější odpovědi na výše položené otázky.

 Za vydání podrobnějšího stanoviska k této problematice VR velice děkujeme.    

 Za spolek ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování 

Martina Suchánková