Pojišťovny odmítají hradit pozdější očkování. Ministerstvo radí rodičům: suďte se s nimi.

Praha, 15. února 2018


Selháním systému můžeme nazvat současnou situaci v očkování nejmenších dětí v České republice. Pediatři na apel pojišťoven požadují po rodičích, kteří chtějí očkovat dítě později, aby očkování uhradili. Podle ministerstva zdravotnictví je však toto jednání protiprávní.„V Rozaliu jsme se již v roce 2016(1) zabývali problémem s požadováním úhrady povinného očkování v případech, kdy rodiče chtěli očkovat dítě později, mimo lhůty stanovené vyhláškou. Jak vyplývá z úhradové vyhlášky, potažmo ze stanoviska MZ i metodického pokynu k vykazování očkování, povinné očkování se proplácí vždy bez ohledu na dobu naočkování. Doufali jsme, že ministerstvo zdravotnictví situaci vyřeší. Jednou z možností byla nová vyhláška,“ říká Marie Maříková, místopředsedkyně spolku Rozalio - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem č. 537/2006 Sb.(2) stanovuje i termíny pro povinné očkování, tj. od kdy nejdříve a do kdy nejpozději má být dítě naočkováno. Nově zmiňuje i očkování v pozdějším věku.

V důvodové zprávě(3) k novele vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem se uvádí:
„Nově se upravuje možnost provedení pravidelného očkování dětí i v pozdějším věku, než je stanoven dosavadním zněním vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. ...Vedle toho toto ustanovení řeší i případy, kdy je na základě požadavku rodičů očkování v termínu stanoveném vyhláškou odkládáno a později na žádost rodičů provedeno. Ve všech případech, kdy bude uvedené ustanovení aplikováno, se očkování provede v souladu s SPC k použité očkovací látce.“

Paragraf 11b, který měl toto zajišťovat, však ministerstvo po připomínkách některých institucí změnilo. „Tímto se však ministerstvo dopustilo popření výroku v důvodové zprávě a pojišťovny si paragraf vyložily tak, že budou hradit pouze očkování odložené ze zdravotních důvodů. Přitom k úhradám se tato vyhláška nevyjadřuje vůbec,“ vysvětluje Marie Maříková.

 


Mají si nyní rodiče kvůli proplácení vymýšlet zdravotní důvody?!


Stanovisko pojišťoven zní jasně: Bude-li důvodem odkladu cokoli jiného, než aktuální zdravotní stav dítěte znemožňující očkování v řádném termínu, tedy na žádost rodičů, není úhrada takto odloženého očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění možná, a náklady musí nést zákonní zástupci dítěte.

V Rozaliu jsme chtěli na absurditu a svévoli chování pojišťoven poukázat s nadsázkou stejně absurdní výzvou. Na facebooku jsme vyzvali naše fanoušky, ať s námi všechny možné i nemožné zdravotní důvody pro odklad očkování vymýšlí. Vymlouvat se na překážky očkování smyšleným zdravotním stavem, není však cesta, kterou bychom radili. Rodiče mají na proplacení nárok a za tím, ať si pevně stojí. Ministerstvo zdravotnictví má však ještě radikálnější řešení - soudní spor.

„Domníváme se, že v tuto chvíli je na zákonných zástupcích pojištěnců, jako na osobách potenciálně poškozených odmítnutím úhrady pozdního očkování ze strany zdravotních pojišťoven, aby iniciovaly soudní projednání této otázky,“ stojí v dopise podepsaném Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou odboru dohledu nad zdravotním pojištěním(4).


Rozalio v současné situaci rodičům navrhuje několik možností řešení:


1. Očkování odmítněte uhradit a na pojišťovnu doručte žádost o uhrazení očkování s jasnou argumentací o zákonném oprávnění tohoto požadavku. Po jejich souhlasu s úhradou naočkujete. Při jejich nesouhlasu postupujte podle dalších námi nabízených možností.

2. Předložte lékaři žádost o bezplatné zajištění vakcíny pro povinné očkování. Doloží-li lékař, že vakcínu nelze zajistit bezplatně (např. písemným vyjádřením pojišťovny), očkování uhraďte (nezapomeňte na doklad o zaplacení!) a následně doručte zdravotní pojišťovně žádost o proplacení povinné vakcíny s tím, že nebude-li vakcína uhrazena, podáte správní žalobu. Se sepsáním žádosti na pojišťovnu rádi v Rozaliu pomůžeme.

3. V krajním případě lze i očkování odmítnout. Pediatrovi podepište negativní reverz, kde uvedete, že důvodem odmítnutí je stanovisko pojišťovny o nehrazení povinného očkování. Kopii reverzu zašlete pojišťovně s tím, že se cítíte být diskriminováni, a zodpovědnost za neočkování padá na pojišťovnu. Je možné, že po tomto kroku pojišťovna raději očkování uhradí.


I pediatři mají možnost rodičům pomoci


Praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou nyní v nelehké situaci. Z jedné strany čelí pojišťovnám, které odmítají odložené očkování uhradit a z druhé strany rodičům, kteří logicky povinné očkování uhradit nechtějí.
Zákon lékařům jasně stanovuje, že povinné očkování mají provést. Jak to však řešit v situaci, kdy rodič očkovat chce, ovšem později a vakcínu uhradit odmítá? „Jednou z možností je se s rodiči dohodnout na termínu, kdy bude dítě naočkováno. Toto očkování pak standardně pojišťovně vykázat. Ta je povinna uhradit vakcínu přímo distributorovi. Pokud by tuto částku následně pojišťovna po lékaři vyžadovala, ať ji odmítne uhradit. K tomuto jednání nemají pojišťovny oporu v žádném zákoně ani vyhlášce,“ radí Marie Maříková a dodává: „Pediatři jsou nyní pod silným tlakem, ale za spolek Rozalio radím, aby se nenechali zastrašovat, opírali se o legislativu, stanovisko ministerstva i metodický pokyn k vykazování očkování (5).“

Mají-li pediatři s pojišťovnami problémy, měli by se obrátit na další instituce - Správní radu dané pojišťovny, Svaz zdravotních pojišťoven, Ministerstvo zdravotnictví, Národní imunizační komisi nebo Českou lékařskou komoru.

Pojišťovny jednají protiprávně a případný soudní spor má jasného vítěze, ať pediatra či rodiče, v jejichž prospěch hovoří legislativa i Ministerstvo zdravotnictví.Odkazy:

(1) http://rozalio.cz/index.php/aktuality/991-vzp-nechce-proplacet-ockovani-ministerstvo-zasne

(2) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-537

(3) http://rozalio.cz/images/vyhlaska2017/Dvodov-zprva.pdf

(4) http://www.rozalio.cz/images//PDF/VYJDEN-MZ-K-OKOVN2.pdf

(5) http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/01/180111_Metodick%C3%BD-postup-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD_2018_fin%C3%A1l.pdf