Výhrada svědomí k povinnému očkování – institut zahalený mlhou

Článek z doubek.blog.respekt.cz

Autor: Pavel Doubek

30. 10. 2018

Ústavní soud dnes vydal v pořadí pátý nález ve věci povinného očkování (nález sp. zn. II. ÚS 725/18). Jde přitom o třetí nález týkající se výhrady svědomí a teprve druhý nález k tzv. světské výhradě svědomí. Od předchozích rozhodnutí se nález liší tím, že zde výhradu svědomí k povinnému očkování neuplatňují oba rodiče, ale pouze matka, zatímco otec si přeje povinné očkování provést. Další zvláštností je, že nešlo o aplikaci první vakcíny, ale již o přeočkování 11 leté dcery. Ústavní soud v tomto případě výhradu svědomí matky nezletilé neuznal, avšak shledal porušení práva nezletilé na participaci v řízení v rozporu s čl. 12 Úmluvy o právech dítěte a na projednání věci v její přítomnosti podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Číst dál...

Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování

30.10.2018

Ústavní soud, Brno, TZ 117/2018, usoud.cz

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zamítl ústavní stížnost stěžovatelky, neboť neshledal, že by napadená rozhodnutí Okresního soudu v Nymburce a Krajského soudu v Praze porušila její základní práva. Současně však Ústavní soud konstatoval, že v řízení před obecnými soudy byla porušena základní práva stěžovatelčiny nezletilé dcery (vedlejší účastnice v řízení před Ústavním soudem), konkrétně její právo na participaci na řízení, které se jí dotýká, podle čl. 12 Úmluvy o právech dítěte a právo na projednání věci v její přítomnosti podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Řízení před okresním soudem bylo zahájeno na návrh otce nezletilé dívky, který mimo jiné žádal, aby soud nahradil nesouhlasné stanovisko stěžovatelky s provedením tzv. povinného očkování jejich jedenáctileté dcery. Stěžovatelka s  očkováním dcery nesouhlasila a poukazovala na svou svobodu svědomí; obávala se o zdraví dcery s ohledem na nežádoucí účinky vakcín a zpochybňovala i potřebnost sporného očkování. Okresní soud svým rozhodnutím nahradil stěžovatelčino nesouhlasné stanovisko a dal souhlas s očkováním nezletilé dívky. Toto rozhodnutí následně potvrdil i krajský soud v odvolacím řízení. Nezletilá dívka byla v celém řízení před obecnými soudy zastoupena opatrovníkem – orgánem sociálně-právní ochrany dětí a v řízení před okresním soudem byla též vyslechnuta; jinak se řízení přímo neúčastnila a nebyla o něm ani o jeho výsledku přímo informována.

Číst dál...

V Poslanecké sněmovně se bude opět jednat o očkování

Ve středu 26. dubna 2017 bude Poslanecká sněmovna PČR na své 56. schůzi projednávat novelu zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 874). Na programu jednání jsou i tři pozměňovací návrhy poslance Jana Farského (STAN), které se týkají očkování. Co konkrétně mají řešit a jaké jsou šance na jejich schválení v Poslanecké sněmovně? 

 

Pozměňovací návrh (PN) č. 5858 (bude se hlasovat pod označením B1) – odškodnění následků očkování

Tento PN předpokládá, že za újmu nikoli zanedbatelnou, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát.

 

Poslanec Farský potřebu této úpravy zdůvodňuje takto: „Očkování je v České republice povinné. Stát však odmítá přijmout odpovědnost za negativní důsledky očkování, kterou nesou vlády i v zemích, kde je očkování dobrovolné. Již několik let slibuje náš stát tento nerovný stav napravit, ale zatím bez výsledku. Naposledy zavedení odpovědnosti přislíbil hlavní hygienik v Pracovní komisi pro problematiku očkování v červnu loňského roku s tím, že do konce listopadu 2016 bude sněmovně předložen návrh právní úpravy. Dosud se tak nestalo. Pokud nepřistoupíme k úpravě v rámci tohoto pozměňovacího návrhu, už se do voleb nestihne žádná odpovědnost státu zavést. Domnívám se, že schválení úpravy zákona je podstatné k narovnání vztahu stát - občan, ale i pro zvýšení důvěry v očkování, aby stát nejen nařizoval, ale zároveň byl připraven nést odpovědnost za případné negativní následky.“

Číst dál...

Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním

Uvádíme několik odstavců z článku uvedeném na serveru www.zdravotnickepravo.info, jehož autorem je advokát Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 

Spravedlivá náhrada újmy

Dítě, které utrpělo újmu na zdraví nebo majetkovou škodu (undue damage, dommage injustifié) způsobenou zákrokem spočívajícím ve veřejném očkování (anebo zákrokem jiným), má právo na spravedlivou náhradu újmy (fair compensation, réparation équitable); viz čl. 24 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, (sděl. č. 96/2001 Sb. m. s.). Z právně principiálního hlediska náhrady újmy, opírajícího se o hodnotu lidského života a zdraví, nelze rozlišovat, zda příčinou újmy bylo očkování veřejné (nucené) nebo soukromé (dobrovolné), popř. jiný zákrok.

Číst dál...

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 o váhavosti vůči očkování a poklesu proočkovanosti v Evropě

Evropský parlament (...)

A.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2010 se přední představitelé celosvětového zdravotnictví zavázali, že budou zajišťovat objevování, vývoj a celosvětové poskytování život zachraňujících vakcín, a to zejména v nejchudších zemích, a následujících 10 let (2011 až 2020) prohlásili za „Desetiletí očkování“;

B.  vzhledem k tomu, že cena úplného balíčku očkovacích látek pro jedno dítě se od roku 2001 do roku 2014 i při nejnižších světových cenách zvýšila 68krát; vzhledem k tomu, že toto zvýšení cen je neoprávněné a neslučitelné s cílem udržitelného rozvoje zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku;

C.  vzhledem k tomu, že země EU a Evropského hospodářského prostoru (EHP) se významně liší, pokud jde o doporučená očkování a organizaci zdravotnických služeb;

D.  vzhledem k tomu, že všechny členské státy EU přijaly Evropský akční plán WHO pro očkovací látky na období 2015–2020;

Číst dál...

Aktuálně: Připomínky ke změnám ve vyhlášce o očkování vypořádány

V pátek 22. září byly do portálu ODok vloženy nové materiály k návrhu na změnu vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem (ZDE).

Přinášíme vám souhrn zásadních změn oproti původnímu návrhu:

1. Změna v očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě

V původním návrhu se počítá se schématem očkování hexavakcínou 2+1, které mělo být zahájeno od započatého devátého týdne věku dítěte, přičemž třetí (poslední) dávka měla být očkována mezi jedenáctým a dvanáctým měsícem věku.

Po vypořádání připomínek byla provedena změna u aplikace třetí dávky hexavakcíny, kdy se doba očkování mění na jedenáctý až třináctý měsíc věku.

U očkování hexavakcínou se také v novém návrhu zavádí očkování nedonošených dětí, a to ve schématu 3+1.

Číst dál...

Příprava nového znění vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Novinky v pravidelném očkování dětí, které vstoupí v platnost 1. ledna 2018:

Pravidelné očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, tzv. hexavakcína, bude aplikováno ve schématu 2+1 namísto dosavadního 3+1, a to dětem od započatého 9. týdne věku jednou dávku hexavakcíny, druhá dávka bude podávána nejdřívě po dvou měsících od první dávky. Třetí dávka bude podávána mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku.

U nedonošených dětí bude hexavakcína aplikována ve schématu 3+1.

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede mezi pátým a šestým rokem věku dítěte.

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a přenosné dětské obrně se provede mezi desátým a jedenáctým rokem věku dítěte.

Pravidelné očkování proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám, tzv. MMR vakcína, bude aplikováno od prvního dne 13. měsíce věku (tedy ukončeného 12. měsíce), nejpozději však do 18. měsíce věku dítěte.

Podání druhé očkovací látky (MMR) se provede mezi pátým a šestým rokem věku dítěte.

 

Jak očkovat podle nové vyhlášky jsme pro vás v deseti bodech sepsali ZDE.

 

Vyhláška však nově upravuje i očkování dětí ve věku pozdějším než je stanoveno vyhláškou:

Číst dál...

Ústavní soud aproboval ústavnost právní úpravy povinného očkování

 

Ústavní soud , Brno, 23.2. 2015 , TZ 17/2015

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) zamítlo návrh stěžovatelů na zrušení ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

V řízení o ústavní stížnosti, směřující proti uložení pokut rodičům ve správním řízení za odmítnutí pravidelného očkování nezletilé, se stěžovatelé domáhali zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2014 č. j. 4 As 2/2013-75 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2012 č. j. 4 A 43/2012-118. Měli za to, že obecné soudy rozhodováním porušily ústavní principy a základní práva podávající se z Ústavy České republiky, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv a svobod, a to zejména: principy ukládání povinností toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod, a ústavně zaručená práva na nedotknutelnost osoby, zachování lidské důstojnosti, ochranu soukromí, vlastnictví, svobodu myšlení a svědomí, ochranu zdraví a rodičovskou výchovu a péči. Spolu s ústavní stížností podali stěžovatelé z důvodu zásahu do vypočtených základních práv a svobod návrh na zrušení výše uvedených ustanovení právních předpisů. Ústavní soud řízení ve věci ústavní stížnosti přerušil a návrh stěžovatelů na zrušení jimi označených právních norem postoupil k rozhodnutí plénu Ústavního soudu.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.