Očkování proti tuberkulose u dětí v České republice

Velmi kritické vyjadření českých dětských lékařů k BCG vakcinaci

Po jeho přečtení je těžké pochopit, proč se stále provádí ?!

Číst dál...

"Zdravý český rozum" a BCG revakcinace - článek v Medical Tribune

Článek v Medical Tribune od Prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc. o problematice  přeočkování proti TBC, která se  u nás obyčejně provádí  na základě negativného tuberkulinového testu.

MUDr. Kolek však argumentuje, že řada dokumentů odborných a vládních organizací (např. z Velké Británie, USA, Kanady)  poukazují na to, že tuberkulinový test sice ukazuje na kontakt s mykobakteriemi a je ukazatelem opožděné hyperreaktivity vůči jejich antigenům, ale v žádném případě neprokazuje obranyschopnost proti tuberkulóze.

Lidé s pozitivním testem onemocní stejně často jako ti, u nichž byla reakce negativní… Na základě známých faktů WHO již v roce 1995 vyhlásila, že tuberkulinová kožní reakce jako test účinnosti BCG by měla být zrušena. Prohlášení WHO a odborných společností Británie, USA a Kanady, ale i jiných odborných sdružení a odborníků skupiny EuroTB, tak MUDr. Kolek shrnuje tvrzením: "Revakcinace neprokázala racionální význam a není doporučována." Kolek dále píše, že revakcinace navíc zkresluje hodnocení tuberkulinového testu a je ekonomicky velmi neefektivní. Podle uvedených argumentů lze spolehlivě předpokládat, že eventuálním zrušením revakcinace neohrozíme naši populaci zvýšením výskytu TBC. Více na: http://www.medical-tribune.cz/archiv/mtr/164/4560

Odborný spolek pro očkování - Pravidelné očkování předčasně narozených dětí

25.6.216

Předčasně narozené děti mohou mít, na rozdíl od dětí narozených v řádném termínu, nedostatečně vyvinutý imunitní systém, tj. přechodnou imunodeficienci, která se může podílet na nedostatečné imunitní odpovědi po očkování a rovněž může vést ke zvýšenému riziku postvakcinačních nežádoucích účinků. Ačkoli se v posledních desetiletích většina odborných společností ve světě kloní k očkování nedonošených dětí v chronologickém věku a to nezávisle na gestačním věku novorozence (tj. délky těhotenství vyjádřené počtem týdnů), obezřetnost při takovém očkování zůstává stále na místě. V květnu 2015 vydala Česká neonatologická společnost spolu s Českou společností alergologie a klinické imunologie stanovisko k očkování těchto dětí, ve kterém vyjádřila vhodnost odložení zahájení pravidelného očkování do 4-6 měsíců chronologického věku dítěte.

Číst dál...

Postoj České pneumologické a ftizeologické společnosti na problematiku BCG vakcinace

Očkování proti tuberkulóze má sice dlouholetou tradici, avšak patří mezi očkování, která se v mnoha evropských zemích přestala provádět. Existují studie, které ukazují, že BCG vakcina proti TBC není efektivní a s klesoucí mírou výskytu TBC se v zemích jako Německo, Španělsko a Finsko přestalo proti tuberkulóze očkovat. Existuje však česká studie, která zkoumala období mezi 1986 a 1993 v ČR, kdy se v některých krajích novorozenci neočkovali. Během tohoto období se pětkrát zvýšil výskyt TBC. Tato studie je jeden z důvodů, proč Česká pneumologická a ftizeologická společnost nadále trvá na zachování plošného očkování proti TBC s tím, že by se první dávka vakcíny aplikovala po 6. měsíci života dítěte.

 Na dotaz Karoliny Kovtun, aby ČPFS vysvětlila svoje stanovisko k problematice očkování TBC, Prof. MUDr. Karel Křepela napsal následující článek. 

Číst dál...

Malé absolutní riziko horečnatých křečí po očkování - Vakciny.net

13.6.2016

 

Na počátku června letošního roku byla publikována práce, která hodnotila riziko horečnatých křečí po očkování u dětí mladších 2 let. Ukázalo se, že se zvyšuje po současném očkování některých vakcín, i když absolutní riziko zůstává stále malé.
Autoři se soustředili na hodnocení očkování proti chřipce jak odděleně tak v kombinaci s dalším očkováním. K tomu využili databázi hlášených příhod (Vaccine Safety Datalink). Celkem bylo identifikováno 333 potvrzených příhod horečnatých křečí u dětí ve věku 6-23 měsíců během chřipkové sezóny v letech 2006-2011. Ovšem jen 103 příhod bylo hodnoceno v souvislosti s očkováním, protože se objevily bezprostředně nebo do 1 dne po očkování. Ostatní příhody pozorované 14-20 dní po očkování se staly kontrolou.
Horečnaté křeče byly definovány jako křeče s tělesnou teplotou >=38°C, s teplotou zaznamenanou pečovatelem dítěte do 24 hodin nebo jako klinicky diagnostikované s vyloučením pacientů s intrakraniální infekcí, s metabolickými poruchami nebo s anamnézou horečnatých křečí.

Číst dál...

Proč (ne)očkovat TBC v porodnici

Máme doma dvě malé děti a snažíme se zodpovědně přistupovat k jejich zdraví. A tam je pro mě na prvním místě prevence. To pro nás znamená zdravou stravu, pobyt venku, léčení pokud možno přírodními prostředky ... a tak se pomalu dostáváme k očkování.

Číst dál...

OSPOZS - Očkování kojenců a batolat dětskými vakcínami proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, hepatitidě typu B a hemofilovým nákazám typu b ve schématu 2+1

7.6.2016

Dětské pravidelné očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B se v České republice provádí ve schématu 3+1. Toto schéma bylo v České republice poprvé zavedeno v roce 1991 a bylo používáno pro očkování s vakcínou proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli později rozšířenou také o složku proti hemofilovým nákazám typu b (Alditepera v letech 1991-2000 a Tetract-Hib v letech 2001-2006). Od roku 1958 až do roku 1991 se nejmladší dětská populace v České republice očkovala výhradně ve schématu 2+1.

Číst dál...

Studie o vakcinaci proti TBC

Aktivní imunizace BCG vakcínou a imunita proti Mycobacterium tuberculosis -  Studie o vakcinaci proti TBC z Ústavu klinické imunologie a alergologie, LF UK v Hradci Králové otištěná v časopisu Alergie č.2 z roku 2001. Odborná studie ze které vychází, že očkování proti TBC je složité a jeho ochrana je velmi nejednoznačná

http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2001/02/10_02_2001.pdf

OSPO z.s. - přípustné intervaly v očkování

Přípustné intervaly v očkování

 

Doporučení

 

Očkování prováděná více než jednou dávkou mají stanovené výrobcem doporučené intervaly mezi dávkami. Vzhledem k tomu, že výrobce nikterak neupravuje očkování v případě, že nelze z jakéhokoli důvodu splnit jím stanovený doporučený interval, bylo vydáno toto doporučení přípustných intervalů očkování.

Zde stanovené přípustné intervaly nikterak nenahrazují výrobcem doporučené intervaly. Tyto přípustné intervaly byly stanoveny na základě dosavadních klinických a epidemiologických poznatků jednotlivých očkování a umožňují tak dodržet celkový počet dávek doporučený výrobcem. Očkování vyšším počtem dávek, které nebylo ověřeno v klinických studiích, může představovat zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků nebo dokonce snížení postvakcinační imunitní odpovědi a tedy zhoršení ochrany. Zodpovědnost za takovéto očkování nenese výrobce vakcíny.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.