Vývoj očkování očima klinického farmaceuta (Mgr. Alois Komorous)

Nejdřív bych chtěl uvést, že nejsem nepřítel ani očkování ani lékařů. Jako student klinické farmacie jsem hltal účinky léků na člověka a na jeho psychiku a nepochyboval jsem o ničem, co bylo v medicínských knihách napsáno. Ale v okamžiku, kdy jsem sám na svém těle začal testovat v rámci výzkumu jeden z léků a kdy jsem já sám pomocí velmi přesně měřící metody pro analýzu látek, tzv. polarografie, dával dohromady výsledky o tomto léku, tak jsem zjistil, jak jsou výsledky relativní a závislé na zodpovědnosti osoby, která výzkum provádí, na hlediscích, které podílející se osoby mají na výzkumu a na vyhodnocení výsledků a na použití metod, kterými lze dospět k určitým výsledkům.

 

Po několika letech práce ve farmaceutické firmě v SRN a výpovědích kolegů z branže, kteří pracovali v nejrůznějších farmaceutických firmách, jsem problematiku působení léků i očkování začal sledovat s odstupem a větším zaměřením na ověřování informací. Bohužel jsem našel spoustu rozporů a uvědomil si, že laik, který se lékům a očkování nevěnuje, má obrovský problém v tom jak se vůbec v této oblasti vyznat, jak zveřejňované informace vyhodnotit, jak se správně rozhodnout a jak a kde převzít zodpovědnost za své rozhodnutí, zejména rodičovské.

 Z průzkumu, který jsem si dělal v letech 1987-88, a rešerší, které jsem prováděl jak v rámci sledování vedlejších účinků léků od roku 1997, tak i v rámci práce v lékárně či během práce revizního lékárníka ve zdravotní pojišťovně, pro mne vyplývají z oblasti očkování následující body:

 1) stát neposkytuje rodičům dostatečnou a otevřenou informovanost o   problematice očkování - rizicích, složení, o případné závažnosti jejich  rozhodnutí své děti očkovat či neočkovat. Neexistuje žádné preventivní  vzdělávání rodičů či poučení o tom, co u dítěte před a po očkování pozorovat  a jak dlouho (účinky se mohou projevit například až po 6-ti týdnech), dále co a kam hlásit, atd. Rodiče jsou často díky rozporuplným informacím ve zmatku, neví, komu a čemu mají věřit a pokud se ptají, stávají se už jen v důsledku své snahy převzítzodpovědnost dle zákona "nepřáteli" očkování, protože "otravují" svými dotazy, aby se mohli správně rozhodnout.

 2) přestože stát nese finanční následky veškerých dopadů očkování, nezadává podněty k realizaci potřebných průzkumů, které by kontroloval

 3) stát v dobré snaze pomoci lidem přebírá část zodpovědnosti rodičů za děti (ta je jim uložena zákonem), ale současně odmítá převzít zodpovědnost za následky očkování, protože nemá nezávislý orgán pro jejich hodnocení

 4) pokud se někdo zabývá tzv. "evidence based medicine" (což podle Wikipedie/26  znamená: "vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty"), velmi rychle narazí na nepřítomnost  studií, které by poskytovaly dostatečné důkazy o užitné hodnotě očkování s objektivními výsledky z hlediska uplatnění dvojitého slepého pokusu (tedy  metody, kdy kromě těch, kteří dostávají skutečný testovaný přípravek, dostává část skupiny tzv. placebo neboli neúčinnou látku podávanou ve stejné podobě  jako testovaný přípravek. A ani lékař neví, komu dává účinnou látku a komu jen placebo.). Chybějícími studiemi a někdy i jejich nedostatečným rozsahem či nedostatečně zjišťovanými důkazy se tak lékařská věda sama zbytečně vystavuje riziku důvodného podezření, že registrace očkovacích vakcín nesplňuje zákonné podmínky vyžadované u přípravků, určených pro injekční aplikaci. (Diskuse na téma "evidence based medicine" najdete zejména na stránkách  www.impf-report.de, kde je i řada odkazů na další zdroje informací. Článek v češtině na téma "medicína založená na důkazech" na stránkách: http://www.nezavislyporadce.cz/str/clanky3.php)

 5) V souvislosti s chybějícími výsledky studií tak podle mého názoru chybí i  podklady pro tzv. hodnotu "Number Needed to Treat" neboli voně "číslo potřebné  k léčení", zkratkou NNT. Toto číslo znamená celkový počet osob, které musí být léčeny, aby bylo dosaženo zamýšleného účinku u 1 osoby.

6) výchozí body pro posuzování účinnosti a dopadů očkování se neposouvají v  čase, tj. čerpají z doby minulého či předminulého století, kdy byla zcela  jiná situace z hlediska hygieny, kvality stravování, možností preventivního  užívání vitamínů, efektivní práce na svém psychickém stavu, kouření, užívání alkoholu, drog, chemických léků a jejich kombinací, stresu, zaměstnanosti, zdravotního vědomí anebo stavu našeho životního prostředí atd.  Uvědomujeme si vůbec, že toto všechno mohou být zrovna faktory, které mohou zasahovat do hodnocení dřívějších výsledků?

 7) chápu, že žijeme v kapitalismu, kde existují tržní mechaniky, ale jakou má  běžný občan záruku hmotné nezainteresovanosti ze strany samotných výrobců, nebo i lékařů či výzkumných pracovníků, kteří jsou financováni často samotnými výrobci - je až příliš publikovaných případů, kdy finanční zájmy znatelně převýšily zájem dosáhnout zdraví či zabránit nemocem či nežádoucím  účinkům léků/12

 8) na druhou stranu existuje řada lékařů, kteří například v ČR nechtějí  publikovat v časopisech či přispívat do vycházejících překladů knih, které nejsou čistě pro očkování. A ani nechtějí být jmenováni -  z jednoho  jednoduchého důvodu - bojí se postihů už jen za zveřejněný názor. Tak se někdy stane, že jejich data uvádím, ale nelze je použít v tisku,  protože nelze zveřejnit zdroj.

 9) přestože jsme podle několika článků "očkovací velmoc", tak u nás není dotaženo hlášení a evidence nežádoucích účinků. Věděli jste o tom, že u nás údajně neexistují žádné hlášené nežádoucí účinky po očkování?  Přesto bylo například v samotných Karlových Varech potvrzeno už za minulého režimu postižení dítěte důsledkem očkování proti obrně. V zemích jako je SRN, Rakousko či USA, které nejsou "velmocí" jdou počty postižení do tisíců, takže z hlediska logiky bychom museli dostat Nobelovu cenu za nejnižší úroveň nežádoucích projevů očkování na světě/14.

10) dle mého názoru se medicína až příliš soustředí na pouhé zvládání projevů nemocí nebo na snížení výskytu onemocnění  tedy na tzv. sekundární prevenci), příp. i prevenci dopadů onemocnění) namísto hledání skutečných příčin onemocnění a  náchylnosti na infekční onemocnění z hlediska psychiky a dalších spolupůsobících faktorů (tedy tzv. primární prevence)

11) vyčleňování rizikových skupin je určitě smysluplná práce, ale otaznou je například skupina imunodeficitních pacientů, kde se z mého hlediska neřeší důsledně příčiny, které vedou k poklesu imunity, ale hledají se postupy,  které nezhorší příliš jejich stav, nebo přípravky, které budou "šetrné"

12) velmi často chybí pohledy, závěry či kontrola z hlediska farmakoekonomie neboli z hlediska účelné či racionální farmakoterapie vzhledem k nakládání s finančními prostředky samotných daňových poplatníků, poskytovaných státem

13) na internetu najdete zprávy o chybách v samotných klinických studiích, výpovědi o zamlčování nebo zkreslování výsledků/13,31

14) u rodičů, kterým je vnucováno očkování, není zohledňována úroveň vzdělanosti v oblasti zdraví, jejich informovanost či úroveň jejich   preventivních opatření/7,8  Také je zvláštní, že už za minulého režimu se řada dětí lékařů chlubila tím, že oni se na rozdíl od ostatních očkovat nemusí. Už na Vaši otázku někdy lékař reagoval tím, že Vám řekl, že jím navrhovanou terapii by on sám na Vašem místě nepodstoupil?

15) rozporuplné údaje o nutné výši proočkovanosti obyvatelstva, (tj. o počtu obyvatelstva, které musí být naočkováno, aby nevznikla epidemie, obvykle se udává v procentech) Obvykle se tvrdí, že proočkovanost musí mít nějakou úroveň zhruba kolem 90%), aby se neobjevila epidemie nějaké choroby. V západních zemích se ale občas objeví i zprávy, které těmto údajům značně protiřečí, protože se zjistilo, že proočkovanost je např. jen 50% anebo i méně/9,10,11,31. Řadu rozporuplných údajů o očkování v českém jazyce najdete i na: http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky04-08.php nebo na  http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky03-04.php

 16) Dnešní lékař je víceméně obětí systému a jeho ochota pomáhat je velmi  často oklešťována někdy až nadbytečnou administrativou a degradována. Lékař je pojišťovnami hodnocen hlavně za stanovení diagnózy a za předepsání přípravků. Jakou máme tedy jistotu, že není ovlivňován na náš úkor? Celý tento příspěvek by se v podstatě dal shrnout do jedné jediné otázky, která běžně člověka možná ani nenapadne:

 

Jestliže člověk nemá všechny informace pro i proti,

může se správně a "svobodně" rozhodnout

nechat se či nenechat se očkovat?

 

Mgr. Alois Komorous, klinický farmaceut (prosinec 2009)

 

Zdroje:

1) Očkování - obchod se strachem, Dr. med. Gerhard Buchwald, něm. vydání 1994,  český překlad 2003, str. 43-67

2) Současná situace očkování proti TBC, Karel Křepela, Kazuistiky v alergologii,pneumologii a ORL, ročník 4 (2007), suplementum 2

3) internetový článek - Rodina - aplikace subkutánní

4) http://www.ratschlag24.com/index.php/tuberkuloseimpfung-unterschiede-und-auswirkungen-_64645/  - článek od Silke Koppers

5) http://www.aok.de/kids/htm/jungefam/tuberkol.php - článek německé zdravotní  pojišťovny AÖK, poslední aktualizace prosinec 2008

6) http://de.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose

7)  Petri-Apotheke Olching z 21. března 2003, http://www.petri-apotheke-olching.de/themen/gesund/impfen_2.htm

8) http://www.rki.de/INFEKT/EPIBULL/2003/09_03.PDF

9) http://www.aerztezeitung.de/docs/2003/10/07/179a0802.asp?cat=/medizin/impfen

10) http://www.ostsee-zeitung.de/wi/start_112742_825975.html

11) Impf-Report Nr. 24/2003 (www.impfkritik.de), část o nízkom počtu proočkovaných tureckých dětí, SRN

12) Deutsche Apotheker Zeitung, Nr. 13, ze dne 28.03.02, SRN, (farmaceutický průmysl a určování standardních postupů u nemocí)

13) Zdroj: arznei-telegramm 2004; Ročník 35, č.8, 20. 08. 2004, na internetu: http://www.augusta.de/~efi/presse/totgeschwiegen.pdf

14) www.impf-report.de/jahrgang/2004/13.htm z 25.3.04, SRN, na internetu: http://www.vaers.org

15) článek Evidence a etika, Etzel Gysling, Infomed Pharma-kritik, ročník 18, č. 13-14, 1997 Švýcarsko, http://www.infomed.org/pharma-kritik/pk13e-96.html (česky na http://www.nezavislyporadce.cz/cla/clanek006.php?)

16) Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first    report. Bulletin of the world health organizationn. 1979; 57(5):819-27.

17) Hrozí nám rezistence, článek 25.6.2007, Zdravotnické noviny

18) http://www.impf-report.de/jahrgang/2007/10.htm, část [07] WHO rät bei HIV-Patienten von TBC-Impfung ab

19) http://www.impf-report.de/jahrgang/2005/23.htm, část [01] "Spanische Grippe" in Wahrheit ein globales Impfdesaster?

20) http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/infektionskrankheiten-   vormarsch-25498.html

21) http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/BCG%20SSI%20PI.pdf (informace pro použití u BCG vakcíny)

22) Arzneineben- und Wechselwirkungen, Ein Handbuch und Tabellenwerk für Ärzte und Apotheker, H.P.T. Ammon, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1991, strana 898 a 902

23) Kuřáci a epidemie TBC, http://www.osel.cz/index.php?clanek=382, Josef Pazdera,  20.8.2003

24) BCG Revisited, The Indian Journal of Tuberculosis, New Delhi, Vol. 47, January 2000, No. 1

25) http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/TBC.htm

26) http://cs.wikipedia.org/wiki/Evidence_Based_Medicine

27) Tala-Heikkilä MM, Tuominen JE, Tala EOJ. Bacillus Calmette-Guérin revaccination questionable with low tuberculosis incidence. AM J RESPIR CRIT CARE MED 1998; 157: 1324-1327.

28) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Světový den boje proti tuberkulóze a tuberkulóza v ČR v roce 2006 podle  předběžných dat z Registru tuberkulózy, Praha, č.13/2007, 10.4.2007, str. 1

29) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2005, Praha, č.36/2006, 3.8.2006, str. 1

30) Očkování proti TBC bych zrušil, z 20. listopadu 2007, Zpravodajský server Lidových novin (www.lidovky.cz)

31) http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky04-08.php nebo   http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky03-04.php

 

 

 

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.